Contact

Heb jij als professional te maken met gezinnen waar veel complexe problemen spelen? Is er een kans dat de problemen generatie op generatie worden overgedragen? En zijn er meerdere instanties betrokken en zie je geen vooruitgang? Schakel dan Gezinsmanagement in. 

Hoe kun je contact opnemen? 
Je kunt rechtstreeks contact opnemen met het kennisknooppunt zorg- en veiligheidshuis door  een e-mail te sturen naar gezinsmanagement@tilburg.nl. Een gezin aanmelden kan via het aanmeldformulier Toegang, Kennisknooppunt of het veiligheidsteam

Gezinsmanagement in het Zorg- en Veiligheidshuis gevestigd op de Spoorlaan 448 in Tilburg.

Voor de Gemeenten buiten Tilburg kan een trajectfinancieringsprijs gelden. 

Vraag en antwoord

Gezinsmanagement is een trans organisatorisch team dat opereert vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Deelnemende organisaties zijn Sterk Huis, GGZ Breburg, RIBW Brabant, Amarant, SMO Traverse en Novadic Kentron. Vanuit iedere instelling is een ambulant hulpverlener verbonden aan het team, waarbij hij daarnaast nog voor enkele uren in de eigen organisatie werkt. Zodoende is er een goede verbinding met alle organisaties. Het team wordt ondersteund door een gedragsdeskundige en teamleider.

Gezinsmanagement is een relatief klein team dat intensief betrokken is in een gezin. Casuïstiek wordt wekelijks in het team besproken onder leiding van een gedragsdeskundige. Kort gezegd doet Gezinsmanagement wat er nodig is in een gezin, er wordt maatwerk geleverd in samenwerking met het gezin en betrokken hulpverlening. Gezinsmanagement kan worden ingezet als de hulpvragen in een huishouden dusdanig complex zijn dat alle eerdere hulpverlening geen gewenst resultaat heeft bereikt of dat bij aanvang er al sprake is van een dusdanige complexiteit en onveiligheid dat reguliere hulpverlening ontoereikend lijkt te zijn. 

Gezinsmanagement is een opschalingsmodel voor tweedelijnszorg en kan ingezet worden voor consultatie, coördinatie en (kortdurende) hulpverlening:

Consultatie:
Een aanmelder kan complexe gezin casuïstiek bespreekbaar maken met Gezinsmanagement. Het team zal dan met de aanmelder mee denken en een adviserende rol aannemen.

Coördinatie:
Indien nodig kan Gezinsmanagement (tijdelijk) de coördinatie rondom de zorg in een gezin overnemen. Er wordt één overkoepelend plan gemaakt wat leidend is voor alle gezinsleden en  betrokken hulpverlening. Gezinsmanagement werkt vanuit de visie: één gezin, één plan.

Hulpverlening:
Er zijn gezinnen waarbij geen of onvoldoende hulpverlening betrokken is gebleven, Gezinsmanagement kan (kortdurend) actieve begeleiding bieden.

In de praktijk zien we dat Gezinsmanagement vaak een combinatie van bovenstaande biedt :consultatie, coördinatie en begeleiding.

Gezinsmanagement is een opschalingsmodel in het vrijwillige kader. Het is voor een cliënt niet verplicht om de betrokkenheid van Gezinsmanagement te accepteren. Echter zijn bij aanmelding  de zorgen in een gezin zodanig dat er veelal wordt gewerkt vanuit het drangkader, dit betekent dat hulpverlening niet vrijblijvend is.  Het is de insteek van Gezinsmanagement om de zorgen in een gezin te verminderen, zodat reguliere hulpverlening weer passend is en zelfstandig voortgezet kan worden. Indien dit niet haalbaar blijkt kan er worden ingezet op gedwongen hulpverlening in een gezin.

Gezinsmanagement is kortdurend betrokken in een casus, gemiddeld 9 maanden. De inzet van Gezinsmanagement is intensief, na aanmelding worden er twee Gezinsmanagers verbonden aan het gezin. De voortgang wordt wekelijks tijdens casuïstiek in het team besproken met een gedragsdeskundige. De multidisciplinaire aanpak welke gerealiseerd wordt door de specifieke deskundigheid van  alle teamleden maakt dat casuïstiek breed intersectoraal aangevlogen kan worden waardoor hulpverlening vrijwel ontschot kan worden gerealiseerd.

Gezinsmanagers starten met een kennismaking met het gezin en vragen om een akkoord voor betrokkenheid en voor het uitwisselen van gegevens. Na dit kennismakingsgesprek start Gezinsmanagement met een grondige analyse: er wordt dossieronderzoek gedaan en er volgen gesprekken met alle gezinsleden en betrokken hulpverleners.

Naar aanleiding van de verkregen informatie wordt er een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is overkoepelend en een leidraad voor alle gezinsleden en betrokken hulpverlening. In het plan van aanpak staan de doelen voor het gehele gezinssysteem. Dit wordt besproken tijden gezamenlijke netwerkoverleggen, die zo vaak als nodig plaatsvinden.

Gezinsmanagement bekijkt nauwkeurig welke hulpverlening passend is om het gezin te ondersteunen bij het behalen van de doelen. Er wordt veel samen gewerkt met de betrokken organisaties (Sterk Huis, GGZ Breburg, RIBW Brabant, Amarant, SMO Traverse, Leger des Heils, Novadic-Kentron), maar ook met andere zorgaanbieders uit de regio Midden-Brabant.

Na het vaststellen van een plan van aanpak coördineert Gezinsmanagement tijdelijk de uitvoering van het plan. De betrokken Gezinsmanagers zijn beschikbaar voor consultatie en het optimaliseren van de onderlinge samenwerking tussen betrokken organisaties en het gezin. Indien de hulpverlening goed belegd is en de doelen bereikt kunnen worden, zal Gezinsmanagement de coördinatie overdragen  naar één van de betrokken organisaties.

Gezinsmanagement werkt  voor gemeenten van Hart van Brabant. Cliënten kunnen zichzelf niet aanmelden bij Gezinsmanagement, er wordt door een derde partij ingeschat dat opschaling nodig is en reguliere hulpverlening ontoereikend blijkt. Veilig Thuis en Toegang (wijkteams) kunnen rechtstreeks aanmelden bij Gezinsmanagement.

Andere instanties kunnen complexe casuïstiek aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Na aanmelding via de website (www.veiligheidshuizen.nl regio Tilburg) zal het kennisknooppunt van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant de  aanmelding doorgeleiden naar Gezinsmanagement.

Het is voor iedere hulpverlener mogelijk om Gezinsmanagement te benaderen voor consultatie. Het team is bereikbaar via het e-mail adres gezinsmanagement@tilburg.nl

Het is voor een aanmelder en/of verwijzer niet nodig om een bepaling aan te vragen.

Gezinsmanagement wordt gefinancierd door gemeente Tilburg en kan in combinatie met tweedelijnsorganisaties actief zijn.  Er zijn voor cliënten geen kosten verbonden.

Voor inwoners van de gemeente Tilburg zijn er contract afspraken, met de overige gemeenten werkt Gezinsmanagement samen via maatwerk financiering.

Gezinsmanagement is gevestigd in Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant

Bezoekadres: Spoorlaan 448  5038 CH Tilburg
Postadres: Postbus 16  5000 AA Tilburg
E-mail: gezinsmanagement@tilburg.nl
Website: www.gezinsmanagement-hvb.nl

Gezinsmanagement zet zich in voor een optimale hulpverlening en samenwerking met de gezinsleden en betrokken organisaties. Het kan echter voorkomen dat een gezinslid of u als professional niet tevreden bent. U kunt uw  visie bespreekbaar maken met de betrokken Gezinsmanagers. Indien dit voor u tot onvoldoende verbetering leidt kunt u uw klacht melden bij de betrokken team coördinator via het e-mail adres gezinsmanagement@tilburg.nl

Er zijn twee Gezinsmanagers verbonden aan actieve casuïstiek. Bij crisis is het wenselijk dat u de betrokken gezinsmanagers informeert. Gezinsmanagement werkt tijdens kantoortijden, er is geen bereikbaarheidsdienst.

Indien er een begeleidende organisatie actief is in de casus, is het wenselijk dat u allereerst de betrokken begeleidende instantie informeert. De organisaties zullen handelen volgens protocol.

Indien er buiten kantoortijden een crisissituatie ontstaat en er geen begeleidende organisatie actief/bereikbaar  is kunt u handelen zoals dit maatschappelijk georganiseerd is. Denk hierbij aan het bellen van 112 en/of het informeren van de politie. De politie kan de inschatting maken of het nodig is om het Crisis Interventie Team (CIT) op dat moment te betrekken.